Giving You Information and Inspiration!

Sponsor

 Aplyanses

Underwater Scene With Relaxing Music

 

I will be bringing you scenes from under the sea. Underwater scenes are very lovely to see. Seeing water can make our mood calm and our bodies relaxed. It creates a feeling of easiness. It produces a joyful feeling every time we see fishes and other sea creatures. It feels like we are doing scuba diving although we are not actually doing it. I hope this can contribute to relieving anxiety caused by the covid19 pandemic. There are many people who suffer depression because of the pandemic. People do experience differently and cope differently. It is fortunate to some that they were able to keep a high spirit even they experience loneliness and isolation.

I hope this video can put you to a high spirit and become relax.


To see more relaxing videos you can visit my Youtube channel. Click Here

Share:

Wonderfiul Waterfalls In the Philippines

 


I will be sharing in this post 5 Beautiful Waterfalls that can be found mostly in the Southern Philippines. These waterfalls are located in Mindanao Region, Philippines. 1. LIMUNSUDAN FALLS (Talon ng Limunsudan) Limunsudan Falls can be found in Iligan City in Northern Mindanao. This is one the largest falls in the Philippines. The location is very remote that’s why the waterfalls is not commonly visited by tourists. If you will plan to come to this place, be ready to do plenty of asking because only few knew about Limunsad. Ang Talon ng Limunsudan ay matatagpuan sa Hilagang Mindanao. Ito ang isa sa pinakamalaking talon sa Pilipinas. Ang lugar ay sobrang layo kay’t marami sa mga turista ay hindi bumibisita dito. Kung nagbabalak kang pumunta ditto maging handa sa maraming pagtatanong dahil kokonti lamang ang nakaaalam ng lugar na ito. 2. TINAGO FALLS (Talon ng Tinago) Tinago Falls is located on the Agust River in Iligan City, Mindanao. The scenic view of the waterfalls is wonderful. You can see what is underneath the water because of the clear water. The natural view around the falls makes you feel like you’re in a paradise. Ang Talon ng Tinago ay matatagpuan sa Agust River sa Iligan City sa Mindanao. Napakaganda ng ng tanawin sa talon. Maari mong matanaw ang ilalalim ng tubig dahil napakalinaw nito. Ang natural na tanawin na nasa paligid ng talon ay makapabibigay sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay nasa isang Paraiso. 3. ALIWAGWAG FALLS (Talon ng Aliwagwag) Aliwagwag Falls is located in Cateel, Davao Oriental. They said these falls is the king of falls. It has one hundred twenty (120) drops in all. You will witness to a very unique view of these falls. Like Limunsad, it is a bit tricky going to this place. Ang Talon ng Aliwagwag ay matatagpuan sa Cateel, Davao Del Oriental. Sinasabi nil ana ito ang hari ng mga talon. Meron itong kabuongan isang daan at dalawampung talon lahat-lahat. Ikaw ay makasaksi ng isang kakaibang tanawin kapag nakita mo ang mga talon na ito. Tulad sa Limunsad, medyo mahirap makapunta sa lugar na ito. 4. TINUY-AN FALLS (Talon ng Tinuy-an) Tinuy-an Falls is located in Bislig City, Surigao Del Sur. Tinuy-an is the widest in the Philippines. It is also called little Niaga Falls. Due to its many drops it looks like a white sheet of paper and when the sunshine penetrates the water it creates a rainbow-like reflection. This is managed by indigenous people and local government so make sure you clean as you go. Ang Talon ng Tinuy-an ay matatagpuan sa Bislig, Surigao Del Sur. Ito ang pinakamalapad na talon sa Pilipinas. Tinatawag din itong maliit na Niagara Falls. Dahil sa maraming patak nito, ito’y nagkukulay puti na gaya ng isang papel at kapag tinamaan ng init ng araw itong nagkakaroon ng isang malabahag-haring repleksyon. Ito ay pinamamahalaan ng mga katutubo at ng local na gobyerno kaya dapat maging malinis bago lisanin ang lugar. 5. ASIK-ASIK FALLS (Talon ng Asik-asik) Asik-asik Falls is located in Alamada, North Cotabato. This falls also has many drops coming from different spots. You will wonder where the waters are coming from. The height of the falls is around 200 feet and the water are coming from a river. Ang Talon ng Asik-asik ay matatagpuan sa Alamasa sa North Cotabato. Ang Talon na ito ay maraming pinanggagalingan ng patak. Magtataka ka kung saan-saan nanggagaling ang tubig na bumabagsak. Ang taas ng talon ay nasa dalawang daang (200) talampakan at ang tubig ay nanggagaling sa isang ilog.To see more relaxing videos you can visit my Youtube channel. Click Here

Share:

Relaxing Piano Music To Relieve StressWith the fast phase world, most of us are busy doing our job to earn our living and we may forget our well being. We need to relax for some time to relieve us of our stress. We may not have time to go to a Spa or Meditation center to relieve our stress. It may take 10 to 20 minutes of listening to relaxing music would help us relieve our mind of so many pressures brought about by our jobs and deadlines. I hope this short relaxing piano music would help people to make their bodies and mind relax for a bit. You can play it every night before going to bed.
To see more relaxing videos you can visit my Youtube channel. Click Here


Share:

FLOWER PHOTOGRAPHY #1


As a fan of photography, I am inclined with nature photography because it has wide range of subcategories that I can focus on and one of those is flower photography.

When I see flowers may it be, actual or in photos, I always feel delighted. I feel bless because I'm able to see those beautiful flowers. I'm thankful to touch and feel it in my hands. The soft petals and its fragrance make me relax.

I cherish the sight of flowers because flowers are like women. They are delicate and possess great beauty. It's nice to see flower blooms just like a lady into a woman. The natural scent of a flower is similar to the natural scent of a woman.

I asks my wife to plant more flowers in our garden because I often tell her that her pretty look is comparable to a flower.

I would like to share to you my flower photos that I took a years ago. I hope you'll like them.


Share:

ANG DAHILAN NG DIOS SA PAGBIBIGAY NG BUHAY.
Kung malalaman lang natin kung gaano kahalaga ang buhay na ibinigay ng Dios at ang tunay na kadahilanan ng ating pag-iral ay maaring ito’y hindi na magagamit sa kamalian, siguradong lahat ay gagamitin ito paggawa ng matuwid.
Sa Mateo 10: 29 – 30, sinabi ng Panginoong HesuKcristo,
Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? at kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong Ama:Datapuwa't maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat.

Noong sinabi ng Panginoong Hesus na nalalaman ng Ama ang bilang ng buhok sa ating ulo, ipinakikita lamang Niya sa atin ang halaga natin sa Ama at ang Kaniyang pag-big sa atin, na kahit ang kaliit-liitang bahagi ng ating pagkatao tulad ng buhok, ay pinahahalagahan at iniingatan.

May panahon na si Apostol Pablo ay pumunta sa Roma, ngunit habang naglalayag, ang kanilang sinasakyan ay sumalunga sa unos. Lahat ng pasahero ay nagsimulang matakot at maguluhan dahil sa malakas na paggalaw ng tubig sa dagat. Datapuwa’t, sa gitna ng takot at kawalang pag-asa, isinugo ng Dios ang angel kay Pablo upang ibsan ang kanyang takot at bigyan siya ng kasiguruhan na mararating nila ang kanilang patutunguhan.

Gawa 27:23-24
Sapagka't nang gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Dios na may-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran,
Na nagsabi, Huwag kang matakot, Pablo; kailangang ikaw ay humarap kay Cesar: at narito, ipinagkaloob sa iyo ng Dios ang lahat ng kasama mo sa paglalayag.

Ang Dios, sapamamagitan ng Kanyang angel, sinigurado sa kanya na walang mawawalng buhay sa kanila, kahit ang banka’y masira. Ibig sabihin, kahit lumubog man ang kanilang sasakyan, walang mawawalang buhay at sila makararating lahat sa Roma.

Gawa 27:34
Kaya nga ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsikain: sapagka't ito'y sa ikaliligtas ninyo: sapagka't hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sinoman sa inyo.

Siniguro ng angel kay Pablo na kahit isang hibla ng buhok sa kanilang ulo ay hindi mahuhulog dahil pinagsasangalang sila ng Dios.

Sa Dios, ang buhay ng isang tao ay napakahalaga. Para ilarawan itong mabuti, iInihalitulan ni Kristo  sa maya, kahit na ang mga ito ay ibinebenta murang halaga, na walang mahuhulog sa mga ito sa lupa o mamatay, kung hindi ipahintulot ng Ama.

Kung ang mga maya ay binigyan ng kasiguruhan na kung hindi niloob ng Ama,samakatwid bagay, mas nakasisiguro tayo, mga tao, ay hindi mamatay kung hindi Niya ipahintulot – dahil mas mahalaga tayo sa maya.

Sa kabilang banda, ang kahulugan nito na kapag tayo’y namatay, ito’y kalooban ng Ama.

Ang ating buhay ay nagmula sa Dios; ang ating pag-iral ay nakasalalay sa Kanya. Ang ating kailangang maintindihan ay ang tamang paraan ng ating pamumuhay. Binigyan tayo ng Ama ng buhay upang gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Ibig Niyang sumunod tayo sa Kanyang mga utos at tuparin ang kanyang kalooban. Kung Biblia ang pag-uusapan, ito ang ating buong katungkulan at layunin ng pag-iral.

Eclesiastes 12:13
Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao.

Tayo’y nabubuhay upang maglingkod sa Dios at tumupad ng kanyang mga utos. Tayo ay nilalang para sa mabubuting gawa.

Efeso 2:10
Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Hesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.

Para sa Dios, ang buhay ng tao ay napakahalaga; ito ang dahilan kaya iniutos Niya na huwag kang papatay, at ang sinoman na kumitil ng buhay ay mananagot. Iniutos Niya na tayo ay umibig kahit na sa ating kaaway.

Ito ang nagpapatunay na ang aral na ito ay nagpapakita kung gaano pinahahalagahan ng Dios ang buhay ng tao. Kaya nga, nararapat lamang na gugulin natin ang ating buhay ng matuwid. At ito ay sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsunod sa Kanyang mga utos.
Share:

How To Earn Without Capital Using Coins.PH?


There are widespread online businesses that promise so much but you can gain only as much, however, undeniably there are few which can give us decent earnings doing online tasks. In the digital world, we need to possess digital wallet to receive digital currencies and payments. In these wallets, you can earn by using your digital fund to gain from it. The good thing about it is you can start with no or little capital.

 1. The first thing you need to do is to possess a PC, laptop, mobile phone, tablet or ipad with a reliable specification for better performance and display. Surely, most of you already have one or two of these gadgets.
 2. For mobile phones and tablets, you must the download the Coins.Ph application from the appstore and playstore. For PC and laptops, you can go to Coins.ph. Register or create an account using a mobile number and email address.  
 3. To earn immediately, you need to use my referral link and referral code. Click Here to go directly to my link or when you are already inside the application you can input my referral code: dji8lv
 4. Coins.ph will reward you with P50 pesos when you verify your identity. The verification only takes 5 to 10 minutes of your time. You will verify your mobile phone, email address and your identity. To verify identity, you will need one(1) government ID. Go to the menuà limits & verification, the application will help you to go through the verification process. Take note you will be asked to take a selfie with you holding your ID.  Please make sure before doing the verification process, you already input my referral code so that both of us will get FREE P50.
 5. If you are lucky after the Level 2 verification or selfie verification, Coins.ph may reward you with initial Bitcoin (BTC) that you can use if you are interested in crypto-currency trade or you can trade it with peso so you can use it as peso fund.
 6. After verification, you can now perform several actions that is provided inside the application like prepaid network loading (coins,ph has the highest load commission of 10%), bills payment (you can earn 5 pesos per bills payment and additional P100 when you use it 5 times in a week), buy game credits (garena & steam), receive remittance from different provider such as Western Union, and other services the application provides.
 7. If you want to add cash to your wallet you can chose from different Cash-in facilities available like 711. Just Click Cash-in à711àenter the amountàsubmit. There is a fee of 10 pesos for every 500 pesos cashed-in.

How to add cash or capital coming from other source?

There many ways to add up more cash or crypto-currencies to your wallet without spending for it.

1.       First and foremost, to earn using coins.ph is to refer your friends to download and use the application and verify themselves. You will both earn 50 pesos. Don’t be ashamed to tell this to your friends because it will be both beneficial to you. The more P50 you earn the better, you can use it to fund your loading and bills payment business without shedding any capital.
2.       Download Cliqq application to your mobile phone and register using your mobile number. Use the barcode when buying to any 711 branches and accumulate more points as possible. You can exchange your point to digital wallet within the cliqq app. Click the arrow in the right side of your points, a new page will appearàchoose rewards catalogàclick the orange rewards catalog at the topàclick Convert points. You can now convert your points to digital peso in your cliqq wallet.  Transfer the cliqq peso wallet to your coins.ph wallet by going to your coins.ph and cash-in using 711 and use the cliqq digital peso to pay for the e-money coin.ph cash-in. Now you added cash to your coins.ph wallet.
3.       There are android mobile games that you can use to earn crypto-currencies like Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) and others. This sample of a paying games or spinner that pays using BCH. Just Click Here. You must provide your BCH address inside this app so that you’ll get your earnings. Go to coins.ph app click BCH above, click send to reveal your BCH address, copy the address and paste it to the BCH spinner.  You will receive your BCH when you reach a minimum required satoshi every Tuesday. Your BCH earned can be converted to peso inside the coins.ph app.
4.       You can earn through blogging, you can register to STEEMIT and WEKU platforms to earn tokens that you can exchange for crypto-currencies and receive it to your coins.ph wallet.

There are more applications in the android OS that promise earning and later you’ll find out that you are fooled. Be careful in plunging to downloading applications that promise earning but later on it will makes you frustrated.

Once you accumulated enough cash to fuel your coins.ph account you can now start asking your friends to buy loads from you or pay their credit card, meralco, internet and water bills to you. Also there are promotions inside this app that will help you earn cash backs and perks, make the most out of it.

If you want to create better chance of earning, you can use your cash and crypto-currency to trade coins you can go to Coins Pro. That is a crypto-currency exchange supported here in the Philippines.


Well it’s all up to you guys how to grow your business using these tools. I am hoping that you’ll be able to earn and make the most out of these opportunities.Thanks for dropping by!

Share:

What Real Success Is All About?

”SUCCESS is not about what you accomplished, but what you had given.”


SUCCESS is most commonly measured by the amount of wealth, career development and status in the society. Never they thought that success is not what you collected but what you had shared. The real happiness and fulfillment is achieved through giving.
pixabay.com

In reality, many people think they are successful when they are wealthy. Once they are rich, they tend to protect their wealth by acquiring more. They are afraid to lose their wealth, so by getting more they can spread their influence by the use of their money. Some of them even run for government office for protection, security and to acquire more. When they reach a certain level of attachment and affection to wealth and money, it’s the time they become greedy. Money becomes their god. They think being rich is success.
Most common misconception is “money can buy everything”. They thought money can buy happiness. Yet there were many successful and wealthy people died looking for happiness. They anticipate when they have money they’ll be successful in everything they want to do.

”Love of Money is the root of all evil.”


There are many people who worship their money. Their lives became too dependent with money. Money rule their world. They will do everything just to have more, even to the point of doing evil deeds for the sake of money. They never realize, the devil lured them to it.
What they don’t know, material wealth will stay in this world but they will pass. They won’t be able to bring those material things to their grave. Their wealth can’t even ressurect them when they die.
What real success is all about?
Find real happiness in giving. True successful people are happy and satisfied with what they have, and more glad when they give. The joy in giving makes a man fulfilled. It is more satisfying to help people who can’t return back what they owe. Choose to give people who are less capable of paying you back.

pixabay.com

Material wealth will be perished but spiritual wealth will be your ticket to heaven. Every time you see opportunity to give and do good deeds to others, grab it because all good intentions came from God. You may not see success fully in this world but you have a chance to experience success in eternity.

To God Be The Glory!


Thanks for dropping by!

Share:

BE THANKFUL AND YOU’LL RECEIVE MORE!

When I wake-up each day I always make sure that I start the day thinking what are the things that I am grateful for.

image sourceI thank my Creator for the life He gives me to live another day.
I thank God for the blessings He always gives me and my family.
I thank God for the protection He gives to my family every day.
I thank God for the healthy body we enjoy.
I thank God for the food we have in our table.
I thank God because I can see the smile of my grandson that gives me inspiration.
I thank God because I can hold my grandson in my arms that makes me happy.
I thank God because I can hear the choral singing in our church that sings hyms and psalms like angels in heaven.
I thank God because I still have stong feet and legs to jog every morning with my wife.
I thank God because I have a clear mind to write my every day blogs.
I thank God for all the kindness, love and mercy He provides every day that I never know He is doing.

image sourceThere are many things we have to be thankful for. Each time we thank God for the goodness He had done to us, we merit more mercy and love from Him. He will shower more great things to us. It is a never ending goodness.
Always remember that God is greater than all the things in this world. Respect Him and obey His commandments, surely He will never leave nor forsake us!

Be thankful always, show gratitude to our Creator.


Create your own THANKBank, it will produce more!Thanks for dropping by!Share:

What Are The Causes Of Man’s Suffering?

There was a man sitting on a chair crying. He learned that he has a cancer of the lungs. The cough and drop in weight, he thinks was just a part of being old, was the manifestation that he was sick. He was murmoring, “why did this suffering happened to me”. He was quick to judge that God gave it to him.
The man was on his 55th year of earthly existence. He lived a wonderful life. He finished law in a prestigious university. He earned a very huge amount of money from his client because he was a brilliant lawyer. Despite his success in life, he was drunk every night for the last ten years and he smoked half of his life. He was a mainstay of a bar next to their office. During weekends, morning caught him still inside bars.
pixabay.com


The man thought it was a punishment or test from God. He even question why God had given him this deadly disease. He punched his breast asking why this things were happening to him. He forgot he’s a drunkard and a chronic smoker.

What are the reasons people suffer from grief? Is this God given? Who’s doing all the cruelty, happening to men?

There are 3 reasons why grief, suffering, problem, cruelty and depression are happening to all of us.


SELF-MADE OR NATURAL SUFFERING
When you happen to abuse yourself during your younger years, if not early death, most like you’ll end up getting chronic disease. Punished yourself by having vices and often no rest and sleep, what would you expect from your body? It will deteriorate fast. The natural aging process will be hastened by toxins continously sent to the body. Diseases and ailments will surely follow.
 • No wonder the man in the story above developed the cancer of the lungs because of his lifestyle. It was not God who inflicted the disease to him. What happened was his own doing. He spent his life doing the things of the flesh. He never realized that all the earthly things he had done, made him suffer.
 • An obese women crying of an aching knee, asks why she walks in pain. She never realized her weight was the cause of the pain in her knee.
 • A man crying because his girlfriend left him. It was his being womanizer that push away his girlfriend from him.
 • Improper waste and garbage disposal lead to flooding and may take away lives. This was a natural phenomenon man experienced because of carelessness and self-centeredness. The garbage you throw will come back to you.
This is a manifestation that human is capable of making his own suffering. His problems were self-made. It will be unrighteous to accuse God of doing these sufferings to us while infact we are the maker of all of these.
SUFFERING TO TEST PEOPLE
A righteous man who suffers difficulties in life is not being punished but being tested. He needs to endure all the pain, sufferings and grievances of this life to make himself ready for the world to come. He who suffers the most would have a better chance of making it to the final judgement. Blessed are those who suffer in righteousness for they will be comforted.

He who endureth sufferings will be saved in the judgement day!


pixabay.com


SUFFERING TO PUNISH PEOPLE
A righteous man may experience a temporary difficulties in life because of his sins but when he repent from his sins, went back to his righteous ways and obey God, he’ll be forgiven and his life will starts to become happier and at peace. God is merciful, he wants us to go back to our righteous ways and do repentance from our sins. His loving kindness is always there. He may make you suffer a bit but surely he wants you to be saved.
However, an unrighteous man, who are not willing to end his evil deeds, will taste the punishment of God, here and in the world to come. The punishment of the unrighteous will never cease. An unrighteous man suffers because of his own evil deeds. In the judgement day, he who have done evil will face his punishment that will never last.
God gives us hardships, not to punish us, but to send us message that we should repent from our sins and go back to the path of righteousness. He wants us to obey His commandments and serve him, through that we’ll be saved.

“The people of God will do good deeds, while evil people will be more evil!”


pixabay.comWhy God allows us to suffer because of evil people?


There are many times, our sufferings are bring about by people who are happy to see us suffer. They are those people who enjoy inflicting physical harm to us. There are people who attact us because of our religion and beliefs. They make us suffer physically, mentally and emotionally.
We need to endure this sufferings inflicted to us by others. It will be a benefit to us because it makes us stronger in faith. Our endurance to these sufferings helps us to be closer to God. Let yourself suffer more, for every suffering that we take, we share the sufferings of our Lord Jesus Christ on the cross.
Let’s pray for those people who grieve us and let’s do good deeds to them. Our goodness and kindness may make them change for the better and may help them realize that God is with us. God wants every man to change their evil ways and go back to His fold. He extends His mercy to the sinners. When people make us suffer, don’t think of revenge. God will do His revenge for us. God wants these people to return to Him. He wants these people to be saved also that’s why He prolong their existence and never punish them immediately. He gives them time to realize that the salvation of their soul is important to God.

“God allow us to suffer because it make us stronger in faith and to help others change and follow Him!”


For people who never cease in doing evil deeds, they will face the wrath of the Lord come judgement day. They will be thrown in the see of fire. They will suffer eternally.

R E F L E C T I ON


Man suffers depressions and grief due to lack of faith in God. They feel hopeless and down. Failure and mistakes sometimes are unbearable for us but we should always trust God in every situation. Remember that we will not be given burdens that we can’t carry. The cause of anxiety and deppressions are failure to forgive other people. The ache and pain of mistakes of others seems unforgiving to some. They carry it in their hearts for a long time.
Let go of everything that burden you. Put your trust to God that He will not forsake nor leave you. Learn to fogive and forget the mistakes of other people. If you forgive a person who commit mistake to you, God will also forgive your sins. Seek God and you’ll find happiness and peace.

pixabay.comThanks for dropping by!Share:

You Are Not Poor!

Literally, you’ll see people experience their life suffer in poverty. They can’t comprehend why they have to live like that. The material needs are truly in scarcity and almost no food to put in their mouth. Who’s fault is this misery should point into. The intellectual people continue to state the fact that poverty is a sickness of the society but even them can’t do anything about it.
pixabay.com


It’s not your fault when you were born poor, but don’t allow yourself to die poor.


I believe, I don’t know if you’ll agree, that there is no person born poor especially those people who don’t have physical abnormalities. If you are complete physically and mentally, meaning you are not poor. You have the physical blessings given to you by our Creator. A person only have to use his capabilities and develop skills to equip him to do the necessary things to live a decent life.
However, there are pople even with a decent job and live a normal life still think they are poor. They still ask, why they don’t enjoy luxury the rich people experience. They envy those who have plenty of material possession.

“He is not poor who has little; he only desires much!”pixabay.com
Human contentment is a struggle that commonly a person has to face to learn the true value of life. The material satisfaction is the focus of the human mind. The things and wealth of this world is very tempting, for every man, in satisfying the need of the flesh. Least of us know that there are better purpose man should accomplish.
Man is the most important creation in the universe. We possess all the tools to accomplish many things. Yet most of the time, we think, we live in scarcity. There are many blessings showered to us everyday that we fail to notice. Being healthy alone is a blessing that we can’t ecxchange for money. Living happily with our family is a wealth not all the people enjoy. We need to be thankful if we have three full meal a day eating with our love ones. We don’t need to dine to the most luxurious restaurant to be happy.
I remember a story told to us by my beloved brother in Christ. He said, a wealthy woman who was an owner of the biggest shoe manufacturing company in Marikina can’t enjoy her own made shoes because she lost her legs due to diabetes. He said, I’d rather be an ordinary man with two feet, even without any shoe to wear on, because when I use my body to work later on I can buy a pair of shoes.
pixabay.com
A man of God don’t worry about these material things, he don’t even worry for the food he’s going to eat for the day because he know God will always provide.
Hebrews 13:5
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
Let’s live for what we have. God will surely shower us with His blessing if we follow his commandments and do good to others.
We are not poor because we receive many blessings every day, we just failed to notice it.

”Stop thinking you are less fortunate, in fact you are most blessed in the sight of God.”


Thanks for dropping by!Share:

A Radio Station That Provides Medical Help and Entertainment.Now I featured Wish 107.5 FM because they were granting wishes for their listeners. Now I want to share with you another good deeds this station has done last week.
In partnership with TGP (The Generics Pharmacy), Wish 107.5 held a medical mission with concert at Sta. cruz Municipal covered court in Sta Cruz, Laguna. The activity was the 6th leg of #BiyahengTGPagpagaling. They provided free medical consultations and free medicines to people of this municipality.

There were many doctors and medical volunteers who rendered their services for free. This is another way of giving back to the community. Wish 107.5 and TGP was able to make this event possible through the cooperation of the Municipality of Sta Cruz.
Free concert was held the night of the event starting at around 5PM to give entertainment to people and among the guest were Moonstar 88, SentiLovers and many more.
Moonstar88
This partnership will continue to provide more services to people. Thanks to Wish 107.5 and TGP. Thanks Be To God. To God Be The Glory!


Share:

CoolArth TV

See videos about nature and travel. Visit our Youtube channel

Popular Posts

Labels